Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego technikasanitarna.com

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


I. Definicje 


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu  internetowego technikasanitarna.com; 
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.technikasanitarna.com, za pośrednictwem  którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta  pomiędzy Technika sanitarna Katarzyna Okruta zarejestrowany pod numerem NIP 884 250 73 99 z siedzibą w Bobolin 11/1, 72-001 Kołbaskowo a Klientem, zawierana z wykorzystaniem  serwisu internetowego Sklepu; 
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr  141, poz. 1176 ze zm.); 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 


II. Postanowienia ogólne 


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  www.technikasanitarna.com 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług  drogą elektroniczną. 
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.technikasanitarna.com , prowadzony jest przez Technika  sanitarna Katarzyna Okruta.  
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : 
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu  internetowego; 
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu  Internetowego. 
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych .  
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp  do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Technika sanitarna Katarzyna Okruta zastrzega  sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób,  które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym  powiadomieni. 
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.technikasanitarna.com oraz pobrać go i  sporządzić jego wydruk. 
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,  parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu  art. 71 Kodeksu Cywilnego. 


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 


3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,  udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie  danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
3.4. Technika sanitarna Katarzyna Okruta może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu  Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu  Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a  w szczególności, gdy Klient: 
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub  nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w  szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Technika sanitarna Katarzyna Okruta za  zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci  Internet lub godzące w dobre imię firmie Technika sanitarna Katarzyna Okruta.  
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może  dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu internetowego  www.technikasanitarna.com. 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi  w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki  służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych  przesyłanych w Internecie. 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób  trzecich, 
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego  niezamówionej informacji handlowej (spam), 
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu  internetowego www.technikasanitarna.com 
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie  własnego użytku osobistego, 
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami  korzystania z sieci Internet. 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na  stronę internetową www.technikasanitarna.com , dokonać wyboru danego towaru, podejmując kolejne  czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na  stronie. 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma  możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy  kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych  danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego  Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a.) przedmiotu zamówienia, 
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz  dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
c.) wybranej metody płatności, 
d.) wybranego sposobu dostawy, 
e.) czasu dostawy, 
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie  danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Technika sanitarna Katarzyna Okruta zarejestrowana pod numerem NIP 884 250 73 99  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której  mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 


V. Dostawa 


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres  wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub [inne  metody dostawy]. Koszty dostawy wynoszą [dokładne koszty dostawy lub link na stronę z  szczegółami]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 dnia roboczego do 14 dni roboczych licząc od dnia  wysłania i opłacenia przez Klienta Zamówienia. 
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.technikasanitarna.com oraz pobrać go i  sporządzić jego wydruk. 
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień  Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz  poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia  oraz faktury VAT. 


VI. Ceny i metody płatności 


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek  VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 
a.) przelewem na numer konta bankowego 35 1140 2004 0000 3002 8212 4039 mBank, 
b.) płatnością w systemie Przelewy 24. 


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 


7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na  podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania  przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres info@technikasanitarna.com podany w niniejszym Regulaminie. 
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru . 7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.technikasanitarna.com,  
przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy; 
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w  granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 
Technika sanitarna Katarzyna Okruta 
Bobolin 11/1
72-001 Kołbaskowo 
NIP 884 250 73 99
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający  brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 


8.1. Technika sanitarna Katarzyna Okruta jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego  konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży  Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych  warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie  niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@technikasanitarna.com. Technika sanitarna  Katarzyna Okruta zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to  nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
8.3. Technika sanitarna Katarzyna Okruta nie jest producentem towarów. Producent ponosi  odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w  karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać  swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres  znajduje się w karcie gwarancyjnej. 


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 


9.1. Technika sanitarna Katarzyna Okruta podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni  poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i  zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach  w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:  Technika sanitarna Katarzyna Okruta Bobolin 11/1, 72-001 Kołbaskowo, mailowo pod adres  info@technikasanitarna.com. 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę  wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
9.5. Technika sanitarna Katarzyna Okruta zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w  terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy  reklamacja zostanie rozpatrzona. 


X. Postanowienia końcowe 


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep  internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje  poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania  cywilnego. 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Technika sanitarna Katarzyna Okruta a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu 
Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu internetowego  Technika sanitarna Katarzyna Okruta.  
 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy  prawa polskiego.
 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl